Uw privacy

Uw privacy

Praktijk Helenderwijs Gevestigd aan de Hoek 13, 1693 AA in Wervershoof, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming van Helenderwijs is Gertie Kersten. Gertie is bereikbaar via: gertie@helenderwijs.nu

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Informatie die ik, na uw expliciete toestemming, wanneer van toepassing, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Zo ook, indien van toepassing, gegevens die u zelf aan mij hebt gegeven als aanvullende informatie.

Te denken valt aan b.v. een verslag van een psychodiagnostisch onderzoek.
 • Helenderwijs zet zich in om uw privacy te waarborgen.
 • Dit betekent onder meer dat Helenderwijs:
 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Hier wordt vooraf uw toestemming voor gevraagd.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

De factuur kunt u, indien van toepassing, declareren bij uw zorgverzekeraar. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
Wanneer de begeleiding van uw kind betaald wordt vanuit een beschikking via de gemeente, ontvangt u geen factuur.