Gedragscode

Gedragscode Helenderwijs
Datum: 1-1-2023

Gedragscode Helenderwijs

Ik als eigenaar en behandelaar van Helenderwijs wil graag dat mensen aan wie ik zorg en ondersteuning verleen, daarover tevreden zijn. Daarnaast vind ik het tevens belangrijk dat ik met plezier mijn werk kan doen. De wijze waarop we met elkaar omgaan, is hiervoor doorslaggevend. Daarom heb ik in deze gedragscode beschreven wat we van elkaar mogen verwachten.

Ik draag uit dat ik een heldere, open en transparante communicatie voorsta. Waarbij hoor en wederhoor onderdeel van de wijze van omgang met elkaar is. Hierbij hanteer ik een open aanspreekcultuur, waarbij ik ervan uit ga dat feedback geven en ontvangen hoort bij een open, transparante communicatie en een lerende organisatie, die zichzelf intern en extern profileert als een professionele organisatie.

Blijf met elkaar in gesprek

Ik span me dus niet alleen in voor een goede dienstverlening aan cliënten, maar ook voor een goede en open communicatie vanuit Helenderwijs. Uitgangspunten die daarbij van groot belang zijn; respect, eerlijkheid, onderlinge omgangsvormen vanuit vertrouwen. 

Naast deskundigheid en kwaliteit van het werk gaat het immers ook om communicatie en bejegening vanuit respect naar elkaar. Het moet duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten en welke waarden, normen en regels we hierbij hanteren. De gedragscode zal die duidelijkheid verschaffen. Het bevat normen voor onderlinge omgangsvormen. Soms zijn deze normen duidelijk voor iedereen, vaker dient dit vertaald te worden naar een concrete situatie. Het is belangrijk om te allen tijde met elkaar in gesprek te blijven over deze gedragscode en de normen die daaraan ten grondslag liggen. In overleg momenten, maar ook in de individuele gesprekken is het noodzakelijk om ongewenst gedrag te benoemen en te bestrijden en gewenst gedrag te verankeren.

1. Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing op: mijzelf als eigenaar en behandelaar, cliënten en de wettelijk vertegenwoordigers van deze cliënten en andere betrokkenen van deze cliënten.

2. Verantwoordelijkheid

Ik zal er op toezien dat deze gedragscode gehanteerd wordt binnen Helenderwijs en dat dit document als zodanig bekend is bij cliënten via de website en de wettelijk vertegenwoordigers van deze cliënten en andere betrokkenen van deze cliënten.

3. Respect en gelijkwaardigheid

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste, verantwoorde en veilige manier vorm kunnen geven. Ik zal mijn cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt door cliënten en mij als behandelaar.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

a. Zorgvuldigheid, integriteit

Ik praat niet zonder toestemming van de cliënten met externen over hen.

Ik praat niet met cliënten over cliënten (conform de wettelijke eisen).

Ik ga zorgvuldig om met de privacy van cliënten:
– er is een beveiligd mailsysteem via Zorgmail
– er wordt niet gesproken over cliënten in bijzijn van andere cliënten
– telefoongesprekken worden gevoerd met de deuren dicht
– dossiers blijven uit het zicht van cliënten

Ik ga zorgvuldig om met cliëntgegevens.

b. Respectvol in doen en laten

Mijn houding is gericht op het in de waarde laten van de ander.

Ik sta naast cliënten en niet boven ze.

Ik accepteer cliënten als persoon, maar dat betekent niet dat ik elk gedrag accepteer.

In alles houd ik rekening met de problematiek van de cliënt.

Ik luister naar de wensen van cliënten.

Ik ben helder over mijn deskundigheid en de grenzen van mijn deskundigheid.

c. Betrouwbaarheid, Loyaliteit

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

Gemaakte afspraken kom ik na. Wanneer dit om bepaalde redenen niet mogelijk is informeer ik desbetreffende persoon daarover op tijd.

3.2 Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat ik binnen Helenderwijs veel waarde hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt hieronder een korte beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is.

a. Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is verboden.

b. Intimidatie

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. 

Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen is verboden. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. 

Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan ook gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes, WhatsApp berichtjes of e-mail berichten.

c. Seksuele intimidatie

Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

d. Overige gedragsregels

Verder gelden wanneer ik als behandelaar bij cliënten werkzaam ben de volgende gedragsregels: 

Het is verboden te roken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan

Het is verboden alcoholische drank of drugs mee te nemen of te gebruiken en te geven aan cliënten

4. Klachtenbehandeling

Op de website staat de klachtenprocedure vermeld, waarbij wordt voldaan aan de WKKGZ.

5. Procedures

5.1 Binnen Helenderwijs wordt er preventief beleid gevoerd m.b.t. ongewenst gedrag van cliënten en cliënten onderling, door melding te maken van de Gedragscode op de site en mede te delen aan cliënten en hun wettelijke verzorgers.

5.2 Klachten worden conform de geldende klachtenprocedure behandeld en geregistreerd.

5.3 Wanneer er incidenten/calamiteiten tijdens de zorg plaatsvinden zal Helenderwijs handelen conform de uitganspunten van de VIM. Deze worden gemeld bij de VIM.

5.4 Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. Hoewel het goed hulpverlener schap als uitgangspunt voor Helenderwijs leidend is, behoudt deze zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening door cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers kan daarvoor als reden gelden.

 5.5 Het besluit om maatregelen te treffen bij overtreding van deze gedragscode wordt uitsluitend en alleen genomen door mij als eigenaar van Helenderwijs. Maatregelen zullen eerst met betrokkenen worden besproken.

6. Slotopmerkingen

6.1 Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over het treffen van maatregelen. Het gaat gelukkig om uitzonderlijke situaties. Helenderwijs vindt het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we elkaar blijvend respecteren.

Gertie Kersten (eigenaar en behandelaar van Helenderwijs)