Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Helenderwijs ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37152870

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Helenderwijs psychosociaal therapeut/coach. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Helenderwijs psychosociaal therapeut/coach zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst. 
 3. In deze voorwaarden wordt Helenderwijs als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant/cliënt, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn. 
 4. De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 | Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg wordt eerst bindend door Helenderwijs zijn schriftelijke bevestiging.  Deze schriftelijke bevestiging kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.

Artikel 3 | Verplichtingen van Helenderwijs

 1. Helenderwijs is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst/informed consent.
 2. Helenderwijs zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
 3. Helenderwijs behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
 4. Helenderwijs zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Helenderwijs verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken. 

Artikel 4 | Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Helenderwijs stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Helenderwijs te stoppen. Helenderwijs respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Helenderwijs stelt geen medische diagnoses.
 2. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Helenderwijs door middel van telefoon, whatsapp of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Helenderwijs het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. 
 3. De opdrachtgever dient Helenderwijs van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien. 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Helenderwijs is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
 3. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; 
 4. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
 1. Helenderwijs is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Helenderwijs of van hen, die door Helenderwijs te werk zijn gesteld op de aan Helenderwijs opgedragen werk(en).
 2. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Helenderwijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
 3. Helenderwijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Helenderwijs is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. 
 4. Elke deelname aan een behandeling is voor eigen risico van de opdrachtgever. 
 5. Helenderwijs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 6 | Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: binnen 2 weken de factuur te voldoen d.m.v. een Tikkie verstuurd door Helenderwijs. Opdrachtgever ontvangt na elke sessie een factuur per mail.
 2. 4.2.  Indien opdrachtgever in bezit is van een aanvullende ziektekostenverzekering kunnen de facturen worden ingestuurd naar de zorgverzekeraar. Een deel van de consultkosten kan, mogelijk, worden vergoed, dit is afhankelijk van de afgesloten verzekering. De opdrachtgever dient de factuur eerst zelf te betalen aan Helenderwijs. Het is aan de opdrachtgever om zelf na te vragen bij de verzekeraar of er sprake is van een (gedeeltelijke) vergoeding.. 
 3. 4.3.  Oudergesprekken (bij traject voor een kind/jongere) zijn een wezenlijk onderdeel van het begeleidingstraject. 
 4. 4.4.  Een oudergesprek, wordt gerekend als een sessie.

Artikel 7 | Beëindiging van de overeenkomst

 1. 4.1.  Helenderwijs is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Helenderwijs verzonden factuur, binnen gesteld termijn en na schriftelijke aanmaning.
 2. 4.2.  Helenderwijs is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang,  te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. 4.3.  Zowel opdrachtgever als Helenderwijs kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 | Overmacht

8.1 Indien Helenderwijs door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. 

Artikel 9 | Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Helenderwijs, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 
 2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Helenderwijs onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz. Jeugdzorg opnemen.
 3. De Nationale ombudsman behandelt klachten over Jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Helenderwijs heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige Jeugdzorg kan Helenderwijs zich richten tot het AKJ vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp.
 4. Mocht het voor opdrachtgever en opdrachtnemer niet mogelijk zijn om samen tot een oplossing te komen dan is er een klachtenregeling vanuit de VIV van toepassing. Deze is terug te vinden op de website www.helenderwijs.nu en op de website van de beroepsvereniging waar Helenderwijs bij aangesloten is www.vivnederland.nl

Artikel 10 | Wet op de privacy, AVG

 1. 4.1. Alle NAW gegevens die worden gevraagd op het intakeformulier worden alleen gebruikt om in contact te   komen en te blijven. Alle ondertekende formulieren als intakeformulier en informed consent worden op papier bewaard, in een kast in de afgesloten praktijk waar geen ander dan de behandelaar, in dit geval Gertie Kersten, bij kan.
 2. 4.2. Alle informatie die op de PC van Helenderwijs, bijvoorbeeld via de mail binnenkomt en van belang is voor de dossiervorming en/of het coaching traject, wordt opgeslagen op een harde schijf en is beveiligd met een wachtwoord wat niet bij derden bekend is.
 3. 4.3. Cliënten hebben het recht om hun eigen dossier in te zien. Er wordt hiervoor een afspraak gemaakt.
 4. 4.4. Alle informatie en gegevens zijn privé en worden niet met derden gedeeld en zijn ook niet voor anderen toegankelijk. Als het in het belang van de cliënt nodig is om contact op te nemen met derden (bv school, huisarts of andere behandelaars) dan gebeurt dit alleen met toestemming van de cliënt.